Live ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

VDO  ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

https://www.getfvid.com/extension/aHR0cHM6Ly9zY29udGVudC5mYmtrMTQtMS5mbmEuZmJjZG4ubmV0L3YvdDQyLjkwNDAtMjkvMTAwMDAwMDBfNTUzNTQwMzc4NDA4MjU4XzQ4MDUwMzM0ODQ2MDkzODg1NDRfbi5tcDQ/X25jX2NhdD0xMDQmZWZnPWV5SnliSElpT2pVeU5Td2ljbXhoSWpvME1EazJMQ0oyWlc1amIyUmxYM1JoWnlJNkluTmtJbjAlM0Qmcmw9NTI1JnZhYnI9MjkyJm9oPWI4YzU3N2VjM2MxYTM1YjY1MTc5ZjVlMjQ0ZTMzODg2Jm9lPTVCQThDQzlC

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*