แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2561-บริหาร-โฆษณาและเผยแพร่

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-บริหาร-แผน-โฆษณาและเผยแพร่-1.pdf” ]