แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2562-บริหาร-แผน-ครุภัณฑ์-งานบ้านงานครัว

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/03/2562-บริหาร-แผน-นอกคลัง-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf” ]