การรับสินบน : ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค